Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2011

dorulla
Reposted fromamania amania vianameherhope nameherhope

August 22 2011

dorulla
7012 d60d
Reposted fromspencter spencter vial3viathan l3viathan
dorulla
Reposted fromSixtus Sixtus vial3viathan l3viathan

August 04 2011

dorulla
2628 3710
Reposted fromTheFox TheFox viaxxLittle-Annxx xxLittle-Annxx

August 02 2011

dorulla
3447 50ff
dorulla
9443 533d
Reposted frompowiewa powiewa viaforhwon forhwon
dorulla
3616 4e3e
Warhol

August 01 2011

dorulla
Reposted fromcefuj cefuj
dorulla
6683 eb76 500
Reposted byxxLittle-Annxx xxLittle-Annxx
dorulla
Reposted fromcefuj cefuj
dorulla
A na pytanie co robisz w życiu? będę odpowiadać: dostosowuję się do zbiegów okoliczności, realizuję swoje marzenia, siedzę w pozycji spętanego kota.

(Marta Dzido: Małż)
Reposted fromwintergirl wintergirl viadelikatnienie delikatnienie
dorulla
Ja też się sobie nie podobam...
— Kłapouchy
Reposted fromeateateat eateateat viadelikatnienie delikatnienie
dorulla
Reposted fromclarice clarice viadelikatnienie delikatnienie
dorulla
4099 b2ca 500
Reposted fromsurpriseme surpriseme viarudawiedzma rudawiedzma
dorulla
I wciąż się na coś czeka,
na coś co nie chce przyjść
i znów nie przyszło dziś
może jutro...
dorulla
4827 1afd
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapoziomki poziomki
dorulla
dorulla
1554 1e0a
Reposted fromluny luny
dorulla
3252 9bae
Reposted fromluny luny
dorulla
8943 fbd2
Reposted fromluny luny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl